Βιολογικός ρυθμός
Οι προϋποθέσεις για μια εξέταση ή την αρχή μίας θεραπείας ποικίλλουν κάθε φορά. Υποβαλλόμαστε σε έναν κυκλικό ρυθμό ο οποίος υφίσταται από την ημέρα της γέννησης μας και εξακολουθεί να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας.

Αυτός ο βιολογικός ρυθμός χωρίζεται σε 3 μέρη που απεικονίζουν τη φυσική, συναισθηματική και διανοητική κατάσταση ενός ανθρώπου.

Υπολογίζεται με βάση τις πληροφορίες και τα δεδομένα των ασθενών και οδηγεί στην καταλληλότερη θεραπευτική σύσταση.

Εάν για παράδειγμα ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί σε κάποια εγχείρηση, υπάρχει η δυνατότητα να του συστήσετε τις κατάλληλες ημερομηνίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλέον ευνοϊκή πορεία της ανάρρωσής του.

Συνιστούμε να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη ο βιολογικός ρυθμός με μία μέτρηση NLS.